AV在线播放不卡葵千惠

AV在线播放不卡葵千惠

[1]险原本作"脸",据文义改。  若不亟用此方,以扑灭其火,肺有立坏之势,故不得不用之也。

 因阳虚者,盖以阳衰则不能镇纳僭上之阴,阴邪过盛,势必与阳相拒,一切经火烹调之物,皆不能容,故下喉数刻,或二三时乃仍吐出。[眉批]一家之言,未窥全豹。

有务饰外观者,夸张侈口,羊质虎皮。虽卢缓当前,亦莫能治,良可悲也。

 各方各品,各有功用。 论外因,则有风、寒、暑、湿、燥、火,与夫痘、麻、癍诊发泄漏之异。

大凡病淋之人,少年居多,由其世欲开,专思淫邪,或目之所见,耳之所听,心之所思,皆能摇动阴精,邪念一萌,精即离位,遂不复还,停滞精道,不能发泄,久久抑郁生热,熬干阴精,结成砂石,种种病形。上身独汗者,阳竭于上也。

予于此证,无论夜间、午后发烧热,或面赤,或唇赤,脉空,饮滚,无神,即以白通汤治之,屡治屡效。因中气不足而致者,由中宫素虚,真气不能充周四体,寒邪痰湿,亦得到阻滞经络,而痛立作矣。

Leave a Reply