No118白色蕾丝黑丝美腿丝足写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

No118白色蕾丝黑丝美腿丝足写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

热病愈后,阴气得复,必恬睡,醒则清爽,与热证昏睡醒亦沉迷者不同。视出阳入阴爽利而不滞者,异矣。

人身无处非血,无处非气,如地无处非水,而必注于江河,乃有其流动可见,故诊脉必于经隧也。脾胃不和,胸膈痞闷,气逆生痰,不进饮食,并皆治之。

经言心生血,谓血色之赤,自心火来耳,岂真血生于心哉?故云∶浮滑者昌。

又中宫有痰饮水血者,舌多不燥,不可因其不燥,而延缓至误也。医不病,故为病患平息以调之。

只此四字,可以尽革脉之形状矣。《素问》经脉别论曰∶饮食入胃,游溢精气,上输于脾。

青而白者,多虚风。与皮毛相得曰浮,按之至骨曰沉,中则在浮沉之间,上下即寸与尺,此概两手六部而言也;左右,左手、右手也,是谓七诊。

Leave a Reply