MM131午夜福利在线视频

MM131午夜福利在线视频

已吐下后,邪气壅塞而未尽,心中郁闷而不舒,又当随其虚实以治之。仲景大小建中等汤气温而平,味甘而厚,正《内经》补形补精之旨。

温疫乃伤寒再感温气而成,实相似而非也。夫营为水谷之精气,卫为水谷之悍气,卫气行阳二十五度,营气行阴二十五度,日夜流行不息,充周脏腑,何劳之有惟其不和则营之在内者不能为阴之守,而有亡血失精等证。

刺入二分,留七呼,灸三壮。探吐之法本之仲景,独至饮症二十余条未有一语论及,后人以痰赅饮,遂各以吐法争长,贻害于人,至今尤烈。

凡大下后六七日,不大便,烦不解,腹痛而满,此有燥屎。 凡咽中闭塞、咽燥者不可发其汗。

但文义浩衍,学者有望洋之叹。 此何故,外露而里无也。

若溺快然而头眩者二十日愈。 注云∶从关至鱼一寸,故曰寸口。

Leave a Reply